Τακτική Γενική Συνέλευση


27-6-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ν & Δ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ –Μ ΠΕΡΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

(ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 000126151107000)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 14 Ιουλίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 92-94 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής Κατάστασης, κλπ), μετά της σχετικής έκθεσης του Διαχειριστή.

2.Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2016

3.Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

4.Διάφορες ανακοινώσεις-λοιπά θέματα.

 

 

                                                                                                          Ο  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

                                                                                                           Ν. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP