Προσθήκη Σεμιναρίων Εκπαίδευσης


14-12-14

Προσθήκη Σεμιναρίων Εκπαίδευσης

Ανανεώθηκε η σελίδα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” του εργαστηρίου μας, προκειμένου να συμπεριλάβει τα νέα προγράμματα ειδίκευσης Refresher Course R1-R5 και ΕΣΥΠ01-03.

Παραδόσεις για Ειδικευμένους Δικαστικούς Γραφολόγους – Refresher Courses R1-5

Τα σεμινάρια Refresher Course R1-R5 παραδίδονται κατά παραγγελία με συμμετοχή έως 5 άτομα. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα σεμινάρια στείλτε σχετικό email εδώ: education@chartoularios.gr

  • Refresher Course «Η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων με χρήση στεροσκοπικού μικροσκοπίου, πρακτική άσκηση στη χρήση αυτού, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων, διερεύνηση προέλευσης χάραξης ή εκτύπωσης, και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R1].
  • Refresher Course «Η χρήση της Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης (ESDA) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων και ιχνών λανθάνουσας γραφής με χρήση Ηλεκτροστατικής Συσκευής Ανίχνευσης, πρακτική άσκηση στη χρήση δύο διαφορετικών συσκευών (VacumBox & ESDA), παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R2].
  • Refresher Course «Η χρήση της Συσκευής Οπτικής Φασματοσκοπικής Σύγκρισης (VideoSpectral Comparator VSC) στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την φασματοσκοπική εξέταση εγγράφων, τα ζητήματα διαφοροποίησης μελάνης, διερεύνηση μέτρων ασφάλειας αξιογράφων, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R3].
  • Refresher Course «Η εφαρμογή της Φασματοσκοπίας Σκέδασης Raman στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την Φασματοσκοπία Σκέδασης Raman, τη καταγραφή φασματικής συμπεριφοράς μελανιών, την εφαρμογή της μεθοδολογίας Surface Enhanced Resonance Raman Spectroscopy (S.E.R.R.S.), πρακτική άσκηση στην εξέταση και εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R4].
  • Refresher Course «Αρχές στατιστικής και εφαρμογή στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων»: Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την στατιστική στις εγκληματολογικές επιστήμες, ζητήματα ερμηνείας, λεκτική διατύπωση συμπερασμάτων και εφαρμογή της θεωρίας στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης. Διάρκεια 4 ώρες. [Κωδικός R5].

Όλες οι ενότητες R1-R5 πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας “Ο Χαρτουλάριος” Ι.Κ.Ε.

ΠΑΚΕΤΟ Εκπαίδευσης ΕΣΥΠ01-03

Τα σεμινάρια ΕΣΥΠ01-03 παραδίδονται κατά παραγγελία. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα σεμινάρια στείλτε σχετικό email εδώ: education@chartoularios.gr

Ενότητα 1:  Πρώτη γραμμή άμυνας κατά της πλαστότητας: Βασικές αρχές της Δικαστικής Γραφολογίας (Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων) και πως μπορεί να εφαρμοστεί ένας προκαταρκτικός έλεγχος.

Το σεμινάριο αυτό διαρκεί τρεις (3) ώρες,  και απευθύνεται σε μη ειδικούς οι οποίοι όμως έρχονται σε καθημερινή επαφή με έγγραφα και συνεπώς χρειάζεται να είναι σε θέση να διακρίνουν πιθανές περιπτώσεις πλαστογραφίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να παρακολουθήσουν [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ01].

Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα Ι. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα – χρονική διάρκεια 3 ώρες [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02].

Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Δικαστικής Εξέτασης Εγγράφων & Πρακτικά Παραδείγματα ΙΙ.  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 6 άτομα – χρονική διάρκεια 4 ώρες [Κωδικός Σεμιναρίου ΕΣΥΠ02].

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP