Πληροφορίες Βιομετρικών Υπογραφών

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες & υλικό αναφορικά με τις Βιομετρικές Υπογραφές (Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές – ΨΗΚΥ)

Η κοινοτική οδηγία eIDAS 910/2014 που προσδιορίζει τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές για την Ε.Ε. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG

Η τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου Βέλτiστων Πρακτικών για την Δικανική Εξέταση της Γραφής απο την ENFHEX περιλαμβάνει το Παράρτημα νο. 5 στο οποίο παρατήθεται αναλυτικά η επιστημονική μεθοδολογία για τη διερεύνηση γνησιότητας ΨΗΚΥ. Best Practice Manual for the Forensic Examination of Handwriting

Chartoularios Youtube eSignatures / Biometric Signatures / D.C.S. Resources Playlist:

A short video introducing the eSignatures (a.k.a. biometric signatures or Digitally Captured Signatures) & their importance. This video focuses more on the similarities of eSignatures to traditional pen & paper signatures from the aspects of usability, legality & safety.
Μία σύντομη εισαγωγή στις έννοιες των βιομετρικών υπογραφών από τη σκοπιά της Δικαστικής Γραφολογίας.
Niko Kalantzis presentation “From liquid to digital ink”, for Wacom’s Connected Ink 2020 event.

Προτεινόμενη επιστημονική βιβλιογραφία:

Καλαντζής Ν., Platt. A.: “Ψηφιακά καταγεγραμμένες υπογραφές (Βιομετρικές υπογραφές) και Δικαστική Γραφολογία. Μια σύντομη εισαγωγή“, Τεύχος 10/2020 της Ποινικής Δικαιοσύνης. Το άρθρο θα το βρείτε εδώ: http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/1243/issues/1784/lemmas/4918896

Geistová Čakovská, B., Kalantzis, N., Dziedzic, T., Fernandes, C., Zimmer, J., Branco, M.J., Heckeroth, J., Spjuth, K.A., Kupferschmid, E., Vaccarone, P. and Kerkoff, A. (2020): Recommendations for capturing signatures digitally to optimize their suitability for forensic handwriting examination. J Forensic Sci. https://doi.org/10.1111/1556-4029.14627

J. Heckeroth, E. Kupferschmid, T. Dziedzic, N. Kalantzis, B. Geistová Čakovská, C. Fernandes, M.J. Branco, K. Axelsson Spjuth, A. Kerkhoff, P. Vaccarone, J. Zimmer, P. Schmidt: Features of digitally captured signatures vs. pen and paper signatures: Similar or completely different?, Forensic Science International, Volume 318, 2021, 110587, ISSN 0379-0738, https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110587.

Μελέτες καταλληλότητας λύσεων βιομετρικών υπογραφών & βαθμονόμηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού.


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP