Νεο σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας: Η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων : Refresher Course(GRR01)


31-10-2015

Νεο σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας: Η χρήση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου στη Δικαστική Εξέταση Εγγράφων : Refresher Course(GRR01)

Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει σύνοψη των αρχών που διέπουν την εξέταση εγγράφων με χρήση στεροσκοπικού μικροσκοπίου, πρακτική άσκηση στη χρήση αυτού, παραδείγματα υποθέσεων, συζήτηση διερευνητικών ζητημάτων, διερεύνηση προέλευσης χάραξης ή εκτύπωσης, και χρήση των ευρημάτων της ως άνω εξέτασης στη συγγραφή μιας γραφολογικής γνωμοδότησης.

Διάρκεια 3~4 ώρες.

Στους συμμετέχοντες δίνεται βιβλιοδετημένο τεύχος & αποδεικτικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP