Καθαρογραφή παλαιών
εγγράφων & συμβολαίων

Δείγμα παλαιού συμβολαίου
Συχνά είναι αναγκαία η ανάγνωση παλιών και δυσανάγνωστων χειρόγραφων συμβολαίων ή άλλων εγγράφων  και η καταγραφή του περιεχομένου τους για ευχερή χρήση και απόδειξη του περιεχομένου τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από στελέχη του «Χαρτουλάριος» με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάγνωση και καταγραφή του περιεχομένου δυσανάγνωστων, ή άλλως πως, προβληματικών εγγράφων. Οι παλαιότερες καλλιγραφικές δομές γραφής, ιδιαίτερα όταν αποδίδονται με εκτενείς ιδιότυπες συνδέσεις γραμμάτων, γραμμάτων-τόνων κλπ, μπορούν να είναι δυσανάγνωστες ή και αδύνατον να αναγνωσθούν από τον συνήθη σύγχρονο αναγνώστη. Σε αυτή την περίπτωση ένας Δικαστικός Γραφολόγος, με εμπειρία στο αντικείμενο μπορεί να δώσει την λύση με την μεθοδολογία της Δικαστικής Γραφολογίας, όπου με την ανάλυση και την καταγραφή των χαρακτηριστικών της γραφής του εκάστοτε κειμένου, κατά τα πλέον αναγνώσιμα τμήματά του, επιχειρείται η «αποκρυπτογράφηση» και ανάγνωση και των πλέον δυσανάγνωστων τμημάτων του κειμένου, ώστε εν τέλει, επιτυγχάνεται η ανάγνωση και η καταγραφή ολόκληρου του κειμένου του αναλυόμενου εγγράφου.Δείγμα παλαιού συμβολαίου Με την ολοκλήρωση της εργασίας συντάσσεται “Έκθεση Καθαρογραφής Δυσανάγνωστου Εγγράφου”, όπου παρατίθεται, σε έγχρωμη φωτογραφική εκτύπωση, το προς ανάγνωση κείμενο, με αρίθμηση των στίχων του και με αντίστοιχη αρίθμηση στίχων δακτυλογραφείται το περιεχόμενο κάθε στίχου, ώστε παρέχεται η δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης της ορθότητας της καταγραφής, η οποία βεβαιώνεται με υπογραφή και σφραγίδα του ειδικού που την ενήργησε.Δείγμα καθαρογραφής

Η ανάγνωση δυσαναγνώστου χειρογράφου συμβολαίου (ή άλλου εγγράφου), η οποία επιτυγχάνεται δια της γραφολογικής ερεύνης, στο Εργαστήριό μας και η σύνταξη Εκθέσεως Αναγνώσεως και Καθαρογραφής χειρογράφου, όπου παρατίθενται το χειρόγραφο κείμενο και το δακτυλογραφημένο, κοστολογείται ως ακολούθως:

  1. Για συμβόλαια με κείμενο μέχρι τρεις σελίδες (μέγεθος Α4), η κοστολόγηση είναι τριακόσια Ευρώ (€ 300,00) συν ΦΠΑ 24%, (€72,00) του ποσού καταβαλλόμενου  προκαταβολικά στον λογαριασμό του Εργαστηρίου μας, εκδιδομένης σχετικής αποδείξεως ή τιμολογίου.
    1. Για συμβόλαια με περισσότερες των τριών σελίδων, η κοστολόγηση αυξάνεται κατά Ευρώ 100,00 συν ΦΠΑ, για κάθε πρόσθετη σελίδα .
  2. Για υπερβολικά δυσανάγνωστα χειρόγραφα, υπολογίζεται ο χρόνος απασχολήσεως και το κόστος είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερης συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση το εργαστήριό μας δεν απευθύνεται σε τρίτους μη ειδικευμένους για την ανάγνωση/καθαρογραφή των συμβολαίων, και οι εκθέσεις καθαρογραφής μας αποτελούν προϊόν εφαρμογής της μεθοδολογίας της δικαστικής γραφολογίας και επικυρώνουν το περιεχόμενο των αρχικών εγγράφων.

Επικοινωνία για Καθαρογραφή & Ανάγνωση Παλαιών Εγγράφων & Συμβολαίων: 6932 274 395 paleography@chartoularios.gr


Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP