Α discussion on eSignature technology & its application


16/03/2021

Μια σύντομη συζήτηση για τις βιομετρικές υπογραφές (Ψηφιακά Καταγεγραμμένες Υπογραφές – ΨΗΚΥ) & τη σημασία τους. Η παρουσίαση είναι στα Αγγλικά.

Κατασκευή ιστοσελίδας os-weblab.gr
Share on Twitter
Back to TOP